Business Partner Application Form

ท่านสามารถเข้าร่วมเป็น Business Partner กับเราด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กรอกข้อมูลและ Upload นำส่งเอกสารตามที่แสดงใน "แบบฟอร์มนำส่งเอกสาร Business Partner" ในหน้า page นี้
       - กรณีที่เป็นนักดำน้ำอาชีพ level สูงกว่าหรือเท่ากับ Dive Master ให้นำส่งสำเนาภาพสีบัตรรับรอง
       - กรณีเป็นร้านค้า ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำน้ำ หรือโรงเรียนสอนดำน้ำ ให้นำส่งสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
2. Waterproof Thailand จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ
3. ท่านจะได้รับ Code เพื่อใช้ทำการสม้ครบัญชีสมาชิกตามขั้นตอน และสามารถ login เข้าสู่หน้าสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์