CHANGING
SILICONE SEALS

 

WATERPROOF WORLDWIDE WARRANTY

การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย จากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและการผลิตแก่ผู้ซื้อคนแรกเป็นระยะเวลาสองปี การซื้อจะต้องได้รับการยืนยันโดยใบเสร็จการขายที่ถูกต้อง การรับประกันใช้กับการดำน้ำลึกทั่วไปและไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การละเลย การซ่อมแซมหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม หรือการสึกหรอไปตามปกติ การขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพอย่างผิดปกติ การเรียกร้องควรส่งคำร้องการรับประกันไปยังตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อตัวแทนจำหน่ายจะนำส่งสินค้าไปที่ Waterproof พร้อมสำเนาใบเสร็จการซื้อและการอ้างสิทธิ์ที่อธิบายโดยละเอียด ผู้เรียกร้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง หากเป็นการเรียกร้องการรับประกันที่ถูกต้องตามเงื่อนไขจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ หากไม่มีสินค้าทดแทนสินค้าที่บกพร่อง Waterproof ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่มีมลูค่าใกล้เคียงกัน สินค้าที่มีข้อบกพร่องที่ถูกเปลี่ยนหรือทดแทนแล้วเป็นสมบัติของ Waterproof หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนแล้วสินค้าจะถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายฟรี หากพบว่าสินค้าไม่อยู่ภายใต้โปรแกรมนี้ Waterproof ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

งื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • การเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
 • กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแบบหรือขนาดไซส์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง และค่าดำเนินการอื่นๆในการนำส่งสินค้า
 • สามารถเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย Waterproof Thailand เท่านั้น ไม่รองรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้ารายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย และสินค้าไม่ผ่านการใช้งาน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับเปลี่ยนสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยน สินค้าโปรโมชั่น Clearance ทุกชนิด
 • กรุณาติดต่อ Waterproof Thailand ก่อนการส่งสินค้ากลับคืนในทุกกรณี

 

การเปลี่ยนสินค้า สามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้

 • การจัดส่งสินค้าผิดรุ่นหรือผิดขนาด หรือสินค้าที่ลูกค้าไม่สามารถสวมใส่ได้อย่างพอดี
 • สินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือการขนส่ง
 • ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ
 • สินค้าสั่งพิเศษ รวมทั้ง Drysuit และ  Semi-Drysuit ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้

 

กรณีที่ไม่สามารถหาสินค้ารุ่นเดียวกันทดแทนได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนค่าสินค้าเป็น  Store Credit เพื่อใช้ซื้อสินค้าอื่นแทน